Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer u de website en de webwinkel van DuracellDirect gebruikt, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Als u bijkomende vragen hebt over deze voorwaarden, kunt u e-mailen naar .

 1. Hoeveelheid
  De minimumwaarde voor bestellingen exclusief bezorging bedraagt 12 Euro. De bezorgkosten zijn inbegrepen in de aankoopprijs.
 2. Levering
  Bestellingen worden binnen 14 dagen verzonden naar het door de klant opgegeven adres. Indien een bestelling niet binnen 7 dagen kan worden verzonden, dan wordt u door ons verwittigd en krijgt u de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Tenzij anders bepaald door de klant kiezen wij de transportfirma.
 3. Fouten
  U dient ons binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen op de hoogte te brengen van fouten en tekorten.
 4. Niet-levering
  U dient ons binnen veertien dagen na factuurdatum op de hoogte te brengen van niet-geleverde bestellingen.
 5. Beschadigingen tijdens transport
  Beschadigde bestellingen moeten door de klant bij bezorging worden geweigerd en op het verzendingsformulier moet worden vermeld 'beschadigd tijdens transport'. Om een snelle verzending van een vervangproduct te verzekeren dient de klant ons op de hoogte te brengen van een beschadigde bestelling.
 6. Annulering
  U hebt het recht om binnen 7 dagen na levering om gelijk welke reden contact op te nemen met onze klantenservice om uw bestelling te annuleren. De kosten voor het terugzenden zijn voor uw rekening. Geannuleerde artikelen moeten in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking worden ontvangen. Zie artikel 7 voor defecte goederen.
 7. Retours
  U hebt het recht om een defect artikel binnen een redelijke termijn terug te zenden. Voor retours heeft u een RMA-nummer nodig van onze klantenservice.
 8. Prijs
  De aangerekende prijs is de prijs die werd overeengekomen met de klant. Wanneer er geen prijs wordt gespecificeerd, wordt de prijs aangerekend die geldt de dag waarop de bestelling werd ontvangen. De prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
 9. Belastingen
  Er is btw verschuldigd voor alle producten volgens het tarief dat geldt op de datum van verzending. Alle te betalen belastingen zijn vervat in de verkoopprijs of worden ernaast weergegeven.
 10. Betalingsvoorwaarden
  De goederen worden pas verzonden na betaling, wij verlenen geen krediet.
 11. Eigendomsvoorbehoud
  De goederen blijven eigendom van PSA Parts Ltd totdat deze volledig zijn betaald.
 12. Garantieperiode
  Afhankelijk van de vervulling van onderstaande voorwaarden, garanderen wij dat, gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de leveringsdatum, de verkochte goederen geen defecten vertonen, geschikt zijn voor het beoogde doel en overeenstemmen met de specificaties. Dit heeft geen invloed op uw rechten wat betreft de regelgeving inzake de verkoop en de levering van goederen aan consumenten.

  Wij verlenen bovenstaande garantie op de volgende voorwaarden:
    •  Wij zijn niet aansprakelijk voor de effecten die ontstaan door beschadiging, onachtzaam gebruik of abnormale gebruiksomstandigheden.
 13. Gebruik van de website
  Deze site wordt ter beschikking gesteld op 'as-is'basis. Wij leggen geen verklaringen af of geven geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met de site of de inhoud. De informatie op de site is eigendom van de eigenaars van de website. Het is niet toegelaten om deze informatie te verspreiden of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 14. Overmacht
  Indien wij door handelingen of terkortkomingen van derden of uit hoofde van een arbeidsgeschil niet kunnen leveren, wordt de overeenkomst opgeschort tot wanneer ze kan worden vervuld.
 15. Afwijkende voorwaarden
  Afwijkende voorwaarden zijn enkel geldig mits vooraf schriftelijk goedgekeurd door een directeur of bevoegd persoon.
 16. Toepasselijke wetgeving
  Voor alle overeenkomsten geldt de Engelse wetgeving.